Privātuma politika

Atpakaļ

Vispārīgie jautājumi

Jūsu personas datu pārzinis ir SIA “PATA Jēkabpils” (turpmāk – PATA Jēkabpils), reģ.Nr. LV40203190601, juridiskā adrese: Zīlānu iela 66C, Jēkabpils, LV-5202, tālr. +371 25606007, e-pasts: info@patajekabpils.lv.

PATA Jēkabpils, apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Šī privātuma politika izskaidro, kā PATA Jēkabpils apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. PATA Jēkabpils Privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko tā veic.

Personas datu apstrādes mērķi

PATA Jēkabpils var izmantot Jūsu sniegtos personas datus šādiem mērķiem:

— lai nodrošinātu Vispārīgās datu aizsardzības Regulas par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī Fizisko personu datu apstrādes likuma normu ievērošanu;
— potenciālo darbinieku atlasei, saņemot Jūsu CV un pieteikumu;
— lai pilnveidotu apkalpošanas servisu;
— preču pārdošanas un piegādes darījuma noformēšanai, un pakalpojumu sniegšanai (līgumu slēgšanai un līgumsaistību izpildei);
— lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu komunikāciju ar Jums;
— lai PATA Jēkabpils objektos drošības nolūkos veiktu videonovērošanu. PATA Jēkabpils organizēto pasākumu laikā var tikt veikta foto attēlu un video uzņemšana sabiedrības informēšanas un PATA Jēkabpils vēstures arhīva veidošanas nolūkā.

Personas datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai iepriekš definētiem nolūkiem un tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekš norādīto nolūku sasniegšanai, PATA Jēkabpils interešu aizsardzībai, vai atbilstoši piemērojamos likumos noteiktajam termiņa ierobežojumam. Pēc datu izmantošanas termiņa beigām tie tiek dzēsti vai arhivēti.

Personu dati ir ierobežotas piekļuves informācija, kurai piekļūt var tikai tie darbinieki, kuriem ir pilnvarojums, vai piekļuve šiem datiem ir nepieciešama, lai veiktu darba uzdevumu izpildi. Visi darbinieki, kas saņēmuši pilnvarojumu strādāt ar fizisko personu datiem, tiek atbilstoši apmācīti, lai spētu aizsargāt datu subjekta tiesības.

Personas datu saņēmēji

Personas dati var tikt nodoti trešajām personām tikai šajā politikā noteikto mērķu sasniegšanai, saskaņā ar datu subjektu noslēgtā līguma noteikumiem vai saskaņā ar Regulu un citiem spēkā esošajiem normatīvajos aktiem. Saskaņā ar minēto personas dati var tikt nodoti apstrādei PATA Jēkabpils grupas uzņēmumu ietvaros; valsts institūcijām, lai izpildītu normatīvo aktu prasības; trešām personām ar datu subjektu noslēgto līgumu izpildes ietvaros; ārpakalpojumu sniedzējiem, kas apņēmušies nodrošināt Regulas un normatīvo aktu prasības

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus PATA Jēkabpils par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

— personīgi rakstveidā iesniedzot PATA Jēkabpils birojā Zīlānu iela 66C, Jēkabpils, LV-5202, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
— nosūtot uz elektroniskā pasta adresi, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu: info@patajekabpils.lv

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu dzēšanu vai labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

PATA Jēkabpils veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi rakstveidā iesniedzot iesniegumu PATA Jēkabpils birojā Zīlānu iela 66C, Jēkabpils, LV-5202, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi info@patajekabpils.lv.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kas veikta tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Izmaiņas Privātuma politikā

Mēs jebkurā brīdī varam atjaunināt vai grozīt šo Privātuma politiku bez iepriekšēja brīdinājuma. Šāda atjaunināta vai grozīta Privātuma politika stājas spēkā pēc tās publicēšanas mūsu mājas lapā www.patajekabpils.lv un aizstāj iepriekšējo Privātuma politikas versiju.

Mūsu tīmekļa vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes. Google Analytics sīkdatņu apkopotā informācija tiks nosūtīta un uzglabāta Google serveros. Lai redzētu un pārskatītu Google privātuma politiku un to, kā tā attiecas uz Google Analytics, apmeklējiet https://support.google.com/analytics/answer/6004245.